The Privacy Rama 9

สะดวกกว่า ใกล้รถไฟฟ้า 3สาย

• 250 ม. จากแอร์พอร์ตลิงก์

• 250 ม.ถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เชื่อม ระหว่างสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ

• 900ม.ถึง MRT สายสีส้ม