THE PRIVACY ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์

ธันวาคม 2561

ความคืบหน้าโครงการ THE PRIVACY ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์

• ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างแล้ว
• งานโครงสร้างฐานราก 100%
• งานโครงสร้างชั้นไต้ดิน  100%
• งานโครงสร้างชั้นล่าง 100%
• งานโครงสร้างชั้น 2   40%
• คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562